#JoshGroban invites "Maude" to duet with him in Montreal http://t.co/abcjwPZ via @youtube

#JoshGroban invites "Maude" to duet with him in Montreal http://t.co/abcjwPZ via @youtube

#JoshGroban invites "Maude" to duet with him in Montreal http://t.co/abcjwPZ via @youtube